Endocam Kft

I. Tájékoztatás módja
1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) az Endocam Kft. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Endocam Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató az Endocam Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az Endocam Kft által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
2. Az Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. Az Endocam Kft. jogosult az ÁSZF módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

II. Adatkezelés elvei
1. Az Endocam Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel -, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, főbb irányadó jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR), valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, és a GDPR definíciói szerint kell értelmezni.
2.1. Az adatkezelő:
Endocam Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 316
cégjegyzékszám: 07-09-018661
A bejegyző bíróság megnevezése: Fejér Megyei Bíróság mint , mint cégbíróság Adószám: 22744818-2-07
E-mail: info@endocam.eu

Adavédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Stadler Anikó
e-mail: stadler.aniko@endo-kapszula.hu
mobil: +36 30 319 4246

Web tárhely szolgáltató: Tárhely.eu Kft.

2.2. A kezelt adatok köre:
Az Endocam Kft. által kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:
a, családi és utónév, cégnév, lakcím
b, email cím, telefonszám

III. Adatkezelés célja
1. Az Endocam Kft. adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében cél:
a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
b) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (hírlevél, korcsoportokhoz kapcsolódó szolgáltatások, (orvostechnikai eszközkereskedelem) promotálása); webáruház működtetése (folyamatos vércukorellenőrző rendszer)
c) beteg elégedettségi felmérésre szolgáló adatbázis felépítése;
d) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége
IV. Adatkezelés jogalapja

1. A személyes adatok Endocam Kft. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul a Szolgáltató honlapján keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a telephelyen rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal, webáruház megnyitása, hírlevélre való feliratkozással), használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.
2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Endocam Kft.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Endocam Kft. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Endocam Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön
5. hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V. Kezelt adatok
1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
2. Az Endocam Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. Endocam Kft a fenti jogszabályok rendelkezéseinek betartásával jár el.

VI. Adatkezelés időtartama
1. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
2. Az Endocam Kft. -a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése, illetve a páciens elégedettségi adatbázis felépítése céljából.

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. A Felhasználó/Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését gdpr@endocam.eu e-mail címen vagy az Endocam Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai u. 316. címre postai úton küldött levélben.
2. A Felhasználó személyes adatait akkor törli az Endocam Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
3. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e¬DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.

VII/1. Tájékoztatás
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Endocam Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Endocam Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Endocam Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Endocam Kft.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Endocam Kft. a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
3. A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, hogy a felhasználónak jobb felhasználói élményt nyújtson. A Felhasználó elfogadhatja vagy letilthatja, hogy a böngészője sütiket töltsön le, viszont a weboldal akkor tudja a legjobb szolgáltatást nyújtani, ha sütik használata engedélyezve van.

4. Szállítási információk: MPL házhozszállítás ( 1990 Ft)

VII/2. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Endocam Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha az Endocam Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

VII/3. Igény bejelentése az Endocam Kft.-nél
1. Az Endocam Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.1-3. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban postai úton és email útján.
2. Amennyiben az igény benyújtására email útján került sor, a korábban az Endocam Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről
érkezett igényt az Endocam Kft. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Endocam Hungary Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
3. Amennyiben az Endocam Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélés alapján kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
4. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

VII/4. Jogorvoslati lehetőségek
1. Az Endocam Kft. akkor biztosítja a VII.1.-VII.3. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – az Endocam Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

VIII. Külső szolgáltatók tevékenysége
1. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor az önkéntesen megadott e-mail cím tárolására és a hírlevelek kiküldésére a Mailchimp (mailchimp.com, The Rocket Science Group, LLC d/b/a Mailchimp, State of Georgia, USA) hírlevélküldő szolgáltatást használja.
2. Valamint az Endocam Kft. szerverszolgáltatójaként a 2.2. pontban felsorolt adatok tekintetében adattárolóként és adattovábbítóként a Mailchimp hírlevélküldő szolgáltató felé működik közre.
3. Az EndoCam Kft. statisztikai adatgyűjtést végez a Google Analytics, Facebook, és a Yandex Metrica segítségével, mely a Felhasználó tevékenységét statisztikai adatok generálásának céljából tárolja, de személyes adatok nem nyerhetők vissza belőle.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális szövege elérhető a https://endocam.eu/adatkezelesi-tajekoztato linken.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás